Sony Xperia X - تعليمات في القوائم والتطبيقات

background image

،تامولعملا

ىجري

ةعجارم

خسنلا

يطايتحالا

عاجرتساو

ىوتحملا

يف

ةحفص

43

.

140

ّنإ

رادصإ

روشنملا

اذه

صاخ