Sony Xperia X - Бързи клавиши и папки

background image

Бързи клавиши и папки

Използвайте бързи клавиши и папки за управление на своите приложения и за поддържане на
подреден начален екран.

Преглед на бързите клавиши и папките

1

Достъп до приложение чрез бърз клавиш

2

Достъп до папка, съдържаща приложения

Добавяне на бърз клавиш за приложение в началния екран

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран.

2

В менюто за персонализиране натиснете Граф. обекти > Бързи клавиши.

3

Превъртете списъка и изберете едно приложение. Избраното приложение се добавя в
Начален екран.

Преместване на елемент в началния екран

Докоснете и задръжте елемент на екрана, докато устройството започне да вибрира, след
което го плъзнете до новото местоположение.

Премахване на елемент от началния екран

Докоснете и задръжте елемента, докато устройството започне да вибрира, след което го
плъзнете в Премахване от началния екран в горния край на екрана.

Създаване на папка на началния екран

Докоснете и задръжте икона на приложение или бърз клавиш, докато устройството започне
да вибрира, след което ги плъзнете и пуснете над икона или бърз клавиш на друго
приложение.

Добавяне на елементи към папка в началния екран

Докоснете и задръжте елемент, докато устройството започне да вибрира, след което
плъзнете елемента в папката.

Преименуване на папка в началния екран

1

Натиснете папката, за да я отворите.

2

Докоснете заглавната лента на папката, за да се покаже полето Име на папката.

3

Въведете новото име на папката и натиснете Готово.

29

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.