Sony Xperia X - Графични обекти

background image

Графични обекти

Графичните обекти са малки приложения, които можете да използвате директно на вашия начален
екран. Те функционират и като бързи клавиши. Графичният обект за „Време“ например ви
позволява да видите основна информация за времето директно на началния екран. Когато
натиснете графичния обект, се отваря пълното приложение „Време“. Можете да изтеглите
допълнителни графични обекти от Google Play™.

Добавяне на графичен обект в началния екран

1

Докоснете и задръжте в празна област на Начален екран, докато устройството не
започне да вибрира, след което натиснете Граф. обекти.

2

Намерете и натиснете графичния обект, който искате да добавите.

Преоразмеряване на графичен обект

1

Докоснете и задръжте графичен обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го освободете. Ако графичният обект може да бъде преоразмерен, като например
графичен обект „Календар“, ще се появят маркирана рамка и преоразмеряващи точки.

2

Плъзнете точките навътре или навън, за да свиете или разширите графичния обект.

3

За да потвърдите новия размер на графичния обект, натиснете произволно място в
Начален екран.

28

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преместване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го плъзнете в новото местоположение.

Премахване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го плъзнете в Премахване от началния екран.