Sony Xperia X - Настройки за имейл акаунт

background image

Настройки за имейл акаунт

Премахване на акаунт за електронна поща от устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Натиснете , след което натиснете Настройки.

4

Изберете акаунта, който искате да премахнете.

5

Натиснете Изтриване на акаунт > OK.

Промяна на честотата на проверка на папка „Входящи“

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Натиснете , след което натиснете Настройки.

4

Изберете желаното приложение.

5

Натиснете Честота на проверка > Честота на проверката и изберете опция.

90

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на автоматичен отговор при отсъствие от офиса в акаунт в Exchange
ActiveSync

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Изберете акаунта в EAS (Exchange ActiveSync), за който искате да зададете автоматичен
отговор при отсъствие от офиса.

4

Натиснете Извън офиса.

5

Натиснете плъзгача за разрешаване на функцията.

6

Ако е необходимо, маркирайте квадратчето Задаване на продължит. и задайте
времевия диапазон за автоматичния отговор.

7

Въведете вашето съобщение при отсъствие от офиса в полето за въвеждане на основния
текст.

8

За потвърждение натиснете OK.