Sony Xperia X - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Използвайте Wi-Fi за сърфиране в интернет, изтегляне на приложения или изпращане и
получаване на имейли. След като веднъж се свържете с дадена Wi-Fi мрежа, вашето устройство
запомня мрежата и се свързва автоматично с нея, когато попаднете отново в нейния обсег.
Някои Wi-Fi мрежи изискват от вас да влезете в уеб страница, преди да получите достъп до
мрежата. Свържете се със съответния администратор на Wi-Fi мрежата за повече информация.
Достъпните Wi-Fi мрежи могат да са отворени или защитени:

Отворените мрежи се обозначават с до името на Wi-Fi мрежата.

Защитените мрежи се обозначават с до името на Wi-Fi мрежата.

Някои Wi-Fi мрежи не се показват в списъка с достъпни мрежи, защото не излъчват
своето име на мрежа (идентификатор на набор услуги). Ако знаете името на мрежата,
можете да го добавите ръчно в списъка си с достъпни Wi-Fi мрежи.

Включване или изключване на Wi-Fi

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване или забраняване на Wi-Fi.

Разрешаването на Wi-Fi може да отнеме няколко секунди.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете плъзгача, за да включите Wi-Fi. Показват се всички достъпни Wi-Fi мрежи.

4

Натиснете дадена Wi-Fi мрежа, за да се свържете към нея. Ако мрежата е защитена,
въведете съответната парола. Иконата се появява в лентата на състоянието след
осъществяване на връзката.

За да потърсите нови налични мрежи, натиснете , след което натиснете Обновяване.
Ако не можете да се свържете успешно с Wi-Fi мрежа, вижте съответните съвети за
отстраняване на неизправности за устройството на адрес www.sonymobile.com/support/.

50

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на Wi-Fi мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете в края на изброените елементи.

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

За да редактирате разширените опции, като например прокси и IP настройки, натиснете
Разширени опции, след което редактирайте опциите, както желаете.

8

Натиснете Запиши.

Свържете се с администратора на своята Wi-Fi мрежа, за да разберете идентификатора
на набор услуги и паролата на мрежата.

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката на достъп.

Отдалечете Wi-Fi точката на достъп от възможни препятствия или смущения.

Не покривайте областта на антената за Wi-Fi на вашето устройство (маркираната област на
илюстрацията).

Wi-Fi настройки

Когато сте свързани към Wi-Fi мрежа или когато са налични Wi-Fi мрежи около вас, можете да
видите тяхното състояние. Освен това можете да разрешите на устройството да ви известява при
всяко откриване на отворена Wi-Fi мрежа.

Разрешаване или забраняване на известия по Wi-Fi мрежата

1

Включете функцията Wi-Fi, ако вече не е включена.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

4

Натиснете , след което натиснете плъзгача за Известие за мрежата.

Изглед на подробна информация за свързана Wi-Fi мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете Wi-Fi мрежата, към която сте свързани в момента. Ще се покаже подробна
информация за мрежата.

Добавяне на правила за спящ режим на Wi-Fi

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете , след което натиснете Включ. Wi-Fi връзка в спящ режим.

4

Изберете опция.

Разрешаване на автоматичен превключвател на мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете > Автом. превключване на мрежа > Активирайте.

51

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Откриване на MAC адреса на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете . MAC адрес се показва в списъка.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) е стандарт за безжични мрежи, който ви дава възможност да
установявате защитени безжични мрежови връзки. WPS прави лесна настройката на Wi-Fi
Protected Access® (WPA) шифроването за защита на мрежата. Можете също така да добавите
нови устройства към съществуваща мрежа, без да въвеждате дълги пароли.
Използвайте един от тези методи, за да разрешите WPS:

Метод с натискане на бутон – просто натиснете бутон на устройство, което поддържа WPS,
например маршрутизатора.

Метод с ПИН – вашето устройство създава случаен ПИН (персонален идентификационен код),
който въвеждате в устройството, което поддържа WPS.

Свързване към Wi-Fi мрежа с бутона WPS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Включете функцията Wi-Fi, ако вече не е включена.

4

Натиснете , след което натиснете Още функции > Бутон за WPS, след което
натиснете бутона WPS на устройството, което поддържа WPS.

Свързване към Wi-Fi мрежа с WPS ПИН

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Включете функцията Wi-Fi, ако вече не е включена.

4

Натиснете > Още функции > Въвеждане на WPS ПИН код.

5

В устройството, което поддържа WPS, въведете ПИН кода, който се появява на вашето
устройство.