Sony Xperia X - Прехвърляне на контакти

background image

Прехвърляне на контакти

Има няколко начина за прехвърляне на контакти на новото устройство. Можете да синхронизирате
контакти от онлайн акаунт или да импортирате контакти директно от друго устройство.

Прехвърляне на контакти чрез онлайн акаунт

Ако сте синхронизирали контактите си от старото устройство или от компютъра си с онлайн
акаунт, например Google Sync™ или Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, можете да прехвърлите

контактите си в новото устройство чрез този акаунт.

Синхронизиране на контакти от вашето ново устройство с акаунта за
синхронизиране

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Управление на профилите.

3

Изберете акаунта, с който искате да синхронизирате контактите си, след което натиснете
> Синхронизиране сега.

Трябва да сте влезли в съответния акаунт за синхронизиране, за да можете да
синхронизирате контактите си с него.

Други методи за прехвърляне на контакти

Има няколко други начина за прехвърляне на контакти от старото в новото ви устройство. Можете
например да копирате контактите в карта с памет, да използвате технологията Bluetooth

®

или да

запишете контактите в SIM карта. За по-конкретна информация относно прехвърлянето на
контактите от старото ви устройство вижте съответното ръководство за потребителя.

Импортиране на контакти от карта с памет

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране/Експортиране > Импортиране от SD
карта или външна памет (.vcf файл)
.

3

Изберете къде да се запишат контактите Ви.

4

Натиснете SD карта.

5

Изберете файловете, които искате да импортирате, като ги натиснете.

Импортиране на контакти чрез технологията Bluetooth

®

1

Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е активирана в устройството и че то е видимо.

2

Когато бъдете уведомени за входящ файл в устройството, плъзнете лентата за състояние
надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

3

Натиснете Приеми, за да стартирате прехвърлянето на файла.

4

Плъзнете надолу лентата на състоянието. Когато прехвърлянето приключи, натиснете
известието.

5

Натиснете получения файл и изберете къде да се запишат контактите ви.

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Импортиране на контакти от SIM картата

При прехвърляне на контакти към или от SIM картата някои контакти може да се дублират
в местоназначението. За информация относно разрешението на това вижте
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението „Контакти“
на страницата 86.

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Импортиране/Експортиране > Импорт. от
SIM картата
.

3

Изберете къде да се запишат контактите ви.

4

Изберете контакти за импортиране. За да импортирате отделен контакт, намерете го и го
натиснете. За да импортирате всички контакти, натиснете , след което натиснете
Импортиране на всички.