Sony Xperia X - Интелигентна обработка на обаждания

background image

Интелигентна обработка на обаждания

Може да приемате входящи обаждания, без да докосвате екрана, като включите функцията за
интелигентна обработка на обаждания. Когато тя е активирана, може да обработвате обажданията
по следния начин:

Отговор: доближете устройството до ухото си.

Отхвърляне: разтърсете устройството.

Изключване на звъненето: поставете устройството с екрана надолу.

Включване на интелигентната обработка на обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Интелиг. упр. на обажд..

4

Натиснете плъзгача в Интелиг. упр. на обажд..

76

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.