Sony Xperia X - Относно това ръководство

background image

Относно това ръководство

Това е ръководство Xperia™ X за версия на софтуера Android™ 7.0. Ако не сте сигурни коя
версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да проверите в менюто за
настройки.

Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите във
вашето устройство по начин, различен от описания в това ръководство за потребителя.
Версията на Android™ може да не бъде засегната в дадена актуализация. За повече
информация относно софтуерните актуализации вижте Актуализиране на
устройството
на страница 40.

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Версия на
Android™
.

Откриване на номера на модела и името на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .
Номерът на модела и името на устройството се показват.

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички
страни или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер
за спешни повиквания може винаги да се използва във всички страни, региони, мрежи и от всички
доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия
мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или
функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.
Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да
изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване
на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната
услуга.