Sony Xperia X - Редактиране на видео с приложението Video editor (Редактор на видео)

background image

Редактиране на видео с приложението Video editor
(Редактор на видео)

Можете да редактирате видеоклип, който сте направили с камерата си. Например, можете да
отрежете видеоклипа до желаната дължина или да регулирате скоростта му. След като запишете
редактирания видеоклип, оригиналната му непроменена версия остава в устройството.

Изрязване на видеоклип

1

В „Албум“ намерете и натиснете върху видеоклипа, който искате да редактирате.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Ако получите подкана, изберете Редакт. на видеоклипове, след което натиснете
Изрежи.

4

За да преместите рамката за изрязване в друга част на хронологичната линия, докоснете и
задръжте ръба на рамката за изрязване, и я плъзнете на желаното място, след което
натиснете Прилагане.

5

За да запишете копие на изрязания видеоклип, натиснете Запиши.

Регулиране на скоростта на видеоклип

1

В „Албум“ намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се изпълни.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Ако получите подкана, изберете Редакт. на видеоклипове, след което натиснете
Скорост.

4

Изберете опция, след което докоснете и задръжте края на хронологичната линия и я
плъзнете в желаната позиция, след което натиснете Прилагане.

5

За да запишете копие на редактирания видеоклип, натиснете Запиши.

Заснемане на снимка от видеоклип

1

В „Албум“ намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се изпълни.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Ако получите подкана, изберете Редакт. на видеоклипове, след което натиснете
Заснемане на снимка.

4

С помощта на стрелките или чрез плъзгане на маркера на лентата за напредък изберете
предпочитаната рамка, която искате да заснемете, след което натиснете Запиши.