Sony Xperia X - Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Синхронизиране с Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Ако вашата фирма използва акаунт в Microsoft Exchange ActiveSync, можете да осъществите
достъп до служебните си имейл съобщения, ангажиментите в календара и контактите си директно
от своето устройство. След конфигурирането ще можете да намерите тази информация в
приложенията , Календар и Контакти.

Настройване на EAS акаунт за синхронизиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Акаунт и синхронизация > Добавяне на акаунт >
Exchange ActiveSync.

3

Въведете служебните си имейл адрес и парола.

4

Натиснете Напред. Ако възникне грешка, въведете ръчно данните за домейна и сървъра
за вашия акаунт, след което натиснете Напред.

5

Натиснете ОК, за да позволите на служебния сървър да управлява устройството ви.

6

Изберете метод за синхронизиране, интервал на синхронизиране и данните, които искате
да се синхронизират с вашето устройство.

7

Натиснете Напред, след което изберете начина, по който да бъдете известявани, когато
получите нови съобщения.

8

Натиснете Напред, въведете име за корпоративния акаунт, след което натиснете
Завърши настройката.

9

Ако получите подкана, активирайте администратора на устройства, за да позволите на
вашия корпоративен сървър да зададе някои правила за защита на вашето устройство,
като например забраняване на записа на глас и използване на шифроване на паметта.

57

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Премахване на EAS акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунт и синхронизация.

2

Натиснете Exchange ActiveSync, след което изберете акаунта в EAS, който искате да
премахнете.

3

Натиснете , след което натиснете ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ.

4

За потвърждение натиснете отново ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ.

58

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.