Sony Xperia X - উইডগেটগুলি

background image

উইডয়্যটগুবি

উইররেটগুনি হি কোট অ্যান্লিরকিি যা আপনি সরাসনর কহাম স্ক্রীরি ব্যবহার কররত পাররবি৷

কসগুনি িটকাটদে নহসারবও কাজ করর৷ উ্াহরণস্বরুপ, আবহাওয়া উইররেট আপিার কহাম স্ক্রীরি

সরাসনর আবহাওয়ার মূি তথ্য ক্খরত আপিারক অিুমনত ক্য়৷ যখি আপনি উইররেটটি আিরতা

চারপি তখি আবহাওয়া অ্যান্লিরকিিটি খুরি যায়৷ Google Play™ কথরক আপনি অনতনরক্ত

অ্যান্লিরকিি রাউিরিার কররত পাররি৷

কহাম প্দোয় একটি উইররেট সংরযাজি কররত

1

আপিার যন্ত্রটি িা কাঁপা অবনধ আপিার পহাম ব্ক্রিনকত কযরকারিা িাঁকা জায়োয় স্পিদে

করুি ও ধরর থাকুি, তারপর উইডয়্যটগুবি আিরতা চাপুি৷

2

আপনি কয উইররেট যুক্ত কররত চাি তা খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি৷

ককাি উইরজটরক পুিঃমাপ ক্ওয়া

1

যন্ত্রটি িা কাঁপা পযদেন্ত উইরজটটিরক স্পিদে করর ধরর রাখুি, তারপরর এটিরক োড়ুি৷

উইরজটরক পুিঃমাপ ন্রত পারা কেরি, উ্াহরণ স্বরূপ, ক্যারিন্ডার উইরজট, তারপর একটি

হাইিাইট করা নকিারা এবং পুিঃমারপর নব্দেু উপন্থিত হয়৷

2

উইরজটটিরক কোট কররত বা বাড়ারত নব্দেুগুনিরক যথা্রিরম নভতররর ন্রক বা বাইররর

ন্রক টািুি৷

3

উইরজরটর িতুি মাপ নিন্চিত কররত, পহাম ব্ক্রিন-এ কযখারি খুনি আিরতা চাপুি৷

ককাি উইররেটরক সরারত

যন্ত্রটি কম্পি িা হওয়া পযদেন্ত ককাি উইররেট স্পিদে করুি ও ধরর থাকুি এবং তারপর

িতুি অব্থিারি এটিরক কটরি আিুি৷

ককাি উইররেটরক সরারত

যন্ত্রটি কম্পি িা হওয়া পযদেন্ত ককাি উইররেট স্পিদে করুি ও ধরর থাকুি এবং তারপর

এটিরক পহাম ্ক্রিীন পরয়ক সরান-এ কটরি আিুি৷