Sony Xperia X - Fotografování a nahrávání videí

background image

Fotografování a nahrávání videí

1

Objektiv předního fotoaparátu

2

Volba režimu záznamu

3

Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem

4

Přiblížení a oddálení

5

Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy

6

Prohlížení fotografií a videoklipů

7

Umístění uložení

8

Pořizování fotografií nebo nahrávání videa

9

Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu

10 Nastavení režimu záznamu

11 Nastavení blesku

Fotografování ze zamykací obrazovky

1

Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

2

Fotoaparát aktivujte dlouhým stisknutím ikony a jejím přetažením libovolným

směrem.

3

Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko .

Fotoaparát můžete aktivovat, když je obrazovka zamknutá a neaktivní. Stiskněte zcela tlačítko

fotoaparátu. Opětovným stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na tlačítko

.

3

Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití blesku fotoaparátu

1

Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .

2

Vyberte požadované nastavení blesku.

3

Pořiďte fotografii.

97

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použití funkce přiblížení či oddálení

Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Chcete-li

tuto funkci povolit, ťukněte na položku a na položku

Více > Použít tlačítka

hlasitosti jako.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku

.

3

Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

4

Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videoklipu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrán režim videa, přejeďte po obrazovce na možnost

.

3

Zaměřte fotoaparát na předmět.

4

Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.

5

Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ťuknutím na ikonu nahrávání

obnovíte.

6

Ťuknutím na ikonu nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie

je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

1

Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou

fotografii nebo video.

2

Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo videa

1

Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.

3

Ťukněte na tlačítko .

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Odstranit.