Sony Xperia X - Prohlížení fotografií a videí

background image

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené

fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili.

Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

1

Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.

2

Zobrazení nabídky možností

3

Prezentace všech fotografií a videí nebo těch, které jste přidali jako oblíbené

4

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album

5

Datum položek ve skupině

6

Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte

7

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Zobrazení fotografií a videí

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Album a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte

možnost .

4

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.

Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na

položku

Otočit obsah obrazovky v nabídce Nastavení > Displej > Při otočení zařízení.

Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů. Informace o podporovaných

formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video),

najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce

www.sonymobile.com/support/

.

Změna velikosti miniatur

Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením

dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí

roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost >

Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v

albu.

2

Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

108

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehrávání videa

1

V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li

ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

1

Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na tlačítko .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1

Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím

vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.