Sony Xperia X - Přijímání hovorů

background image

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka

uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Pokud

hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné

okno nad aplikací, která je právě otevřená. Při obdržení takového oznámení si můžete

vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo

odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části

obrazovky na možnost

PŘIJMOUT.

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno

oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem.

Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí příchozího hovoru při neaktivní obrazovce

Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu doleva.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části

obrazovky na možnost

Odmítnout.

Místo odmítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na

horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci

s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni

nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik

sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je

přijmout. Zprávy v záznamníku si pak můžete kdykoli poslechnout.

Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

71

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Uvítání.

3

Ťukněte na položku

Zaznamenat nové uvítání a postupujte podle pokynů na

obrazovce.

Povolení automatického přijetí hovoru

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.

3

Ťukněte na přepínač vedle možnosti

Záznamník.

Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí

hodnota.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.

3

Ťukněte na tlačítko

Zvednout po uplynutí.

4

Posouváním nahoru a dolů upravte čas.

5

Ťukněte na tlačítko

Hotovo.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

Objeví-li se příchozí hovor, ťukněte na položku

Možnosti odpovědi a vyberte

položku

Odmítnout se záznamníkem.

Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor

přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Zprávy.

3

Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na

položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána

volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.
Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo

můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit

úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

1

Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost

MOŽNOSTI ODPOVĚDI.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

1

Při přijímání příchozího hovoru ťukněte do horní části okna s oznámením, kde se

zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.

2

Ťukněte na tlačítko

MOŽNOSTI ODPOVĚDI.

3

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

1

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost

MOŽNOSTI ODPOVĚDI.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

72

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Odmítnout volání zprávou.

3

Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.

4

Ťukněte na tlačítko

OK.