Sony Xperia X - در بهبود نرم‌افزار به ما کمک کنید

background image

درادناتسا

MPEG-4

یرادید

")

MPEG-4 video

("

ای