Sony Xperia X - Контакт ақпаратын жіберу

background image

Контакт ақпаратын жіберу

Визит карточкасын жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

МЕН опциясын т

үртіңіз.

3

пернесін, содан кейін Ортақтастыру п

әрменін түртіңіз.

4

Қолжетімді тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Контактіні жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін қолданбасын түртіңіз.

2

М

әліметтерін жібергіңіз келетін контактіні түртіңіз.

3

белгішесін, содан кейін Ортақтастыру п

әрменін түртіңіз.

4

Қолжетімді тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бірнеше контактіні бірден жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Контактіні т

үртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін ортақтастыру керек контактілердің жанында

құсбелгі қойыңыз немесе құсбелгіні алыңыз.

3

белгішесін, содан кейін Ортақтастыру тарма

ғын түртіңіз.

4

Қолжетімді тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Барлық контактілерді жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Барлы

қ контактілерді экспорттауды бастау үшін пернесін басыңыз, содан кейін

Импорттау/экспорттау > Барлық контактілерді бөлісу тарма

ғын түртіңіз.

3

К

үй жолағын төмен қарай сүйреңіз. Экспорттау аяқталғанда хабарландыруды түртіңіз.

4

Қолжетімді тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.