Sony Xperia X - Ойнату тізімдері

background image

Ойнату тізімдері

Музыка негізгі экранында

құрылғыда сақталған әндерді қосу арқылы жеке ойнату тізімдерін

жасу

ға болады.

96

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жеке ойнату тізімдерін жасау үшін

1

Музыка негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет альбом немесе ән атауын түртіп,

ұстап тұрыңыз.

2

Ашыл

ған мәзірде Ойнату тізіміне қосу > Жаңа ойнату тізімін жасау тармағын

т

үртіңіз.

3

Ойнату тізіміні

ң атауын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, жаңа ойнату тізімін жасау үшін «Музыка» негізгі экран мәзірін ашуға, Ойнату
тізімдері
тармағын түртуге, содан кейін белгішесін түртуге болады.

Ойнату тізімдеріңізді ойнату үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз, содан кейін Ойнату тізімдері тармағын түртіңіз.

2

Ойнату тізімдері тарма

ғында ашу қажет ойнату тізімін таңдаңыз.

3

Барлы

қ әндерді ойнатқыңыз келсе, кез келген әнді немесе Араластыру пәрменін

т

үртіңіз.

Ойнату тізімдеріне әндерді қосу

1

Музыка негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет әнді немесе альбомды іздеңіз.

2

Ән немесе альбом атауын басып тұрыңыз, одан кейін Ойнату тізіміне қосу түймесін

т

үртіңіз.

3

Альбомды не

әнді қосу керек ойнату тізімінің атын түртіңіз. Альбом не ән енді ойнату

тізіміне

қосылды.

Ойнату тізімінен әуенді жою

1

Ойнату тізімінде, жой

ғыңыз келетін әуеннің атауын түртіп тұрыңыз.

2

Ойнату тізімінен жою т

үймесін түртіңіз.

Жад картасына немесе құрылғының ішкі жадына сақтаған әнді жою мүмкін болмауы
мүмкін.

Ойнату тізімін жою үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз, содан кейін Ойнату тізімдері тармағын түртіңіз.

2

Жою керек ойнату тізімін т

үртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Жадтан жою опциясын т

үртіңіз.

4

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.

Смарт ойнату тізімдерін жою мүмкін емес.