Sony Xperia X - «Мазаламау» режимі

background image

«Мазаламау» режимі

Құрылғыны «Мазаламау» режиміне қойып, құрылғының «Мазаламау» режимінде болатын

уа

қытын қолмен орнатуыңызға болады. Сонымен қатар, құрылғы автоматты түрде «Мазаламау»

режимінде болатын уа

қытты автоматты түрде алдын ала орнатуыңызға болады.

«Мазаламау» режимін іске қосу үшін

1

«Жылдам параметрлер» панелін ашу

үшін екі саусақты пайдаланып күй жолағын

толы

ғымен төмен қарай сүйреңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, Орындалды түймесін түртіңіз.

Мазаламау/Дірілдеу/Дыбыс режимі арасында жылдам ауысу үшін

1

,

немесе к

өрінгенше дыбыс деңгейі пернесін жоғары немесе төмен басыңыз.

2

Діріл/дыбыс режимдері арасында жылдам ауысу

үшін немесе белгішесін түртіңіз.

«Мазаламау» режимін іске

қосу үшін діріл режимінде дыбыс деңгейін реттеу пернесін

т

өмен басыңыз.

59

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

«Мазаламау» режимінің уақыт аралықтарын жоспарлау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Мазаламау> Автоматты ережелер тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

«Мазаламау» режимін жоспарлау

үшін уақытты немесе оқиғаны таңдаңыз, я болмаса,

жа

ңа ережені қосыңыз.

4

Ережені

ң қалаған атауын енгізіңіз, содан кейін OK түймесін түртіңіз

5

Күндер опциясын тауып, т

үртіңіз, содан кейін қатысты күндердің ұяшықтарына құсбелгі

қойып, Орындалды түймесін түртіңіз.

6

Бастау уа

қытын реттеу үшін Басталу уақыты опциясын түртіп, мәнді таңдаңыз, содан

кейін OK т

үймесін түртіңіз.

7

Ая

қтау уақытын орнату үшін Аяқталу уақыты опциясын түртіп, мәнді таңдаңыз,

содан кейін OK т

үймесін түртіңіз. Таңдалған уақыт аралығында құрылғы «Мазаламау»

режимінде

қалады.

Мазаламау режимінде ерекшеліктерді орнату

Мазаламау режимінде

қандай хабарландырудың дыбысы шығуына рұқсат етілетінін таңдап,

хабарландыруды кімні

ң жіберетіні негізінде ерекшеліктерді сүзгіден өткізуіңізге болады.

Ерекшеліктерді

ң жалпы түрлері:

О

қиғалар мен еске салғыштар

Қоңыраулар

Хабарлар

Дабылдар

Ерекше жағдайларды белгілі бір контакт түрлерімен байланыстыру үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Мазаламау > «Тек басым» реж. рұқ. ет-ді
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар немесе Хабарлар тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.