Sony Xperia X - Қоңыраулардың бағытын өзгерту

background image

Қоңыраулардың бағытын өзгерту

Қоңырауларды әр түрлі алушыларға бағыттауыңызға болады, мысалы, басұа телефон нөміріне

немесе бас

қа құрылғыға.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, Қосу пәрменін түртіңіз.

77

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, Өшіру түймесін түртіңіз.