Sony Xperia X - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Wi-Fi naudokite norėdami naršyti internete, atsisiųsti programų, siųsti bei gauti el. laiškus.

Kartą prisijungus prie Wi-Fi tinklo, jūsų prietaisas įsimena tinklą ir kitą kartą automatiškai

prie jo prisijungia, kai esate jo aprėpties zonoje.
Norint pasiekti kai kurios „Wi-Fi“ tinklus, reikia prisijungti prie tinklalapio. Kreipkitės į

atitinkamo „Wi-Fi“ tinklo administratorių, kuris suteiks daugiau informacijos.
Galimi „Wi-Fi“ tinklai gali būti atviri arba apsaugoti:

Atviri tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi“ tinklo pavadinimo.

Apsaugoti tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi“ tinklo pavadinimo.

Kai kurie „Wi-Fi“ tinklai nerodomi galimų tinklų sąraše, nes jie netransliuoja savo pavadinimo

(SSID). Jei žinote tinklo pavadinimą, galite jį neautomatiniu būdu įtraukti į galimų „Wi-Fi“ tinklų

sąrašą.

„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte arba pasyvintumėte funkciją Wi-Fi.

Wi-Fi aktyvinimas gali trukti kelias sekundes.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte

Wi-Fi. Rodomi visi galimi „Wi-Fi“ tinklai.

4

Bakstelėkite „Wi-Fi“ tinklą, norėdami prie jo prisijungti. Jei tinklai apsaugoti, įveskite

atitinkamą slaptažodį. Prisijungus būsenos juostoje rodoma .

Norėdami ieškoti naujų galimų tinklų, bakstelėkite , tada bakstelėkite

Atnaujinti. Jei

nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo, peržiūrėkite atitinkamus prietaiso trikčių diagnostikos

patarimus svetainėje

www.sonymobile.com/support/

.

Neautomatinis „Wi-Fi“ tinklo įtraukimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite elementų sąrašo apačioje.

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Norėdami redaguoti išplėstines parinktis, pvz., tarpinio serverio ir IP nuostatas,

bakstelėkite

Išplėstinės parinktys ir, jei reikia, redaguokite parinktis.

8

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Norėdami gauti tinklo SSID ir slaptažodį, kreipkitės į Wi-Fi tinklo administratorių.

49

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Wi-Fi“ signalo stiprinimas

Wi-Fi signalą galima sustiprinti įvairiais būdais.

Perkelti prietaisą arčiau Wi-Fi prieigos taško.

Patraukti Wi-Fi prieigos tašką nuo galimų kliūčių arba trikdžių.

Neuždengti prietaiso Wi-Fi antenos srities (paryškinta sritis iliustracijoje).

„Wi-Fi“ nustatymai

Kai esate prisijungę prie Wi-Fi tinklo arba jei aplink jus yra pasiekiamų Wi-Fi tinklų, galite

matyti šių tinklų būseną. Taip pat galite pasirinkti, kad prietaisas perspėtų aptikęs atvirąjį

Wi-Fi tinklą.

„Wi-Fi“ tinklo pranešimų aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Įjunkite Wi-Fi, jei dar neįjungta.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

4

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Tinklo perspėjimas šliaužiklį.

Išsamios informacijos apie prijungtą „Wi-Fi“ tinklą peržiūra

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio šiuo metu esate prisijungę. Rodoma išsami

tinklo informacija.

„Wi-Fi“ miego būsenos strategijos įtraukimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Palikti „Wi-Fi“ įjungtą miego režimu.

4

Nustatykite pasirinktį.

Automatinio tinklo perjungimo aktyvinimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite >

Automatinis tinklo perjungimas > Aktyvinti.

Prietaiso MAC adreso radimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite . Sąraše rodomas

MAC adresas.

WPS

WPS („Wi-Fi Protected Setup™“) yra belaidžio tinklo standartas, padedantis užtikrinti

belaidžio tinklo ryšių saugumą. WPS leidžia lengvai nustatyti „Wi-FiProtected Access®“

(WPA) šifravimą ir apsaugoti jūsų tinklą. Taip pat prie esamo tinklo galite prijungti naujų

prietaisų neįvesdami ilgų slaptažodžių.
Norėdami suaktyvinti WPS naudokite vieną iš šių būdų:

Paspaudžiamo mygtuko metodas – tiesiog paspauskite WPS palaikančio prietaiso, pvz.,

kelvedžio, mygtuką.

PIN metodas – jūsų prietaisas sukuria atsitiktinį PIN (asmeninį identifikavimo numerį), kurį

įvedate WPS palaikančiame prietaise.

50

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant WPS mygtuką

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Įjunkite Wi-Fi, jei dar neįjungta.

4

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Daugiau funkcijų > WPS paspaudimo mygtukas,

tada paspauskite WPS palaikančio prietaiso WPS mygtuką.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant WPS PIN

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Įjunkite Wi-Fi, jei dar neįjungta.

4

Bakstelėkite >

Daugiau funkcijų > WPS PIN kodo įrašas.

5

WPS palaikančiame prietaise įveskite jūsų prietaise rodomą PIN.