Sony Xperia X - Поставки за јазик

background image

Поставки за јазик

Може да го изберете стандардниот јазик за својот уред и да го промените повторно подоцна. Може
и да го промените јазикот за внесување текст.

64

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на јазикот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Јазици и внесување > Јазици.

3

Одберете јазик.

4

Одберете регион.

5

Допрете OK.

Ако одберете погрешен јазик и не може да ги прочитате текстовите во менито, пронајдете
и допрете . Потоа одберете го текстот покрај

и одберете го првиот запис во

следното мени. Тогаш може да го одберете саканиот јазикот.