Sony Xperia X - Ресетирање на апликациите

background image

Ресетирање на апликациите

Може да ја ресетирате апликацијата или да ги избришете нејзините податоци доколку
апликацијата престане да реагира или предизвика проблеми со уредот.

Ресетирање на претпочитаните вредности за апликациите

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Апликации.

3

Допрете , потоа допрете Ресетирај претпоч. вредн. > Ресетирај апликации.

Доколку ги ресетирате претпочитаните вредности за апликациите, податоците на
апликациите не се бришат од уредот.

63

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Бришење податоци за апликациите

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Апликации.

3

Изберете апликација или услуга, па допрете Зачувување > ИЗБРИШИ
ПОДАТОЦИ
> OK.

Кога ќе ги бришете податоците за апликацијата, податоците за избраната апликација
трајно се бришат од уредот. Опцијата за бришење на податоците за апликацијата не е
достапна за секоја апликација или услуга.

Бришење на кешот на апликацијата

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Апликации.

3

Изберете апликација или услуга, па допрете Зачувување > ИЗБРИШИ КЕШ.

Опцијата за бришење на кешот на апликацијата не е достапна за секоја апликација или
услуга.

Бришење на стандардните поставки на апликацијата

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Апликации.

3

Изберете апликација или услуга, па допрете Отвори стандардно > ИЗБРИШИ
СТАНДАРДНИ ВРЕДНОСТИ
.

Опцијата за бришење на стандардните поставки на апликацијата не е достапна за секоја
апликација или услуга.