Sony Xperia X - Штедење на екранот

background image

Штедење на екранот

Поставете интерактивно штедење на екранот што автоматски прикажува бои, фотографии или
слајд шоу додека уредот е во подлогата за полнење и екранот е во мирување.

Кај уред со повеќе корисници, секој корисник може да има одделни поставки за штедење
на екранот.

Вклучување или исклучување на штедењето на екранот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Заштитник на екран.

3

Допрете го лизгачот за да ја вклучите или исклучите функцијата.

Одбирање содржина за штедењето на екранот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Заштитник на екран.

3

Допрете го лизгачот за да ја вклучите функцијата.

4

Одберете што сакате да се прикаже кога е активно штедењето на екранот.

Рачно вклучување на штедењето на екранот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Заштитник на екран.

3

Допрете го лизгачот за да ја вклучите функцијата.

4

За да го активирате штедењето на екранот веднаш, допрете , потоа допрете Вклучи
сега
.