Sony Xperia X - Listy odtwarzania

background image

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji Muzyka można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki

zapisanej w pamięci urządzenia.

100

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

1

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka dotknij nazwy albumu lub utworu,

który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.

2

W wyświetlonym menu stuknij pozycję

Dodaj do listy odtwarzania > Utwórz nową

listę odtwarzania.

3

Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję

OK.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz też otworzyć menu ekranu głównego aplikacji

Muzyka, stuknąć pozycję

Listy odtwarzania, a następnie stuknąć pozycję .

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1

Otwórz menu aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję

Listy odtwarzania.

2

W obszarze

Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.

3

Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij dowolny utwór lub pozycję

Odtwarzaj losowo wszystko.

Jak dodawać utwory do listy odtwarzania

1

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który

chcesz dodać do listy odtwarzania.

2

Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję

Dodaj do listy odtwarzania.

3

Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album

lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

1

Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.

2

Stuknij opcję

Usuń z listy odtwarzania.

Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia

może nie być dostępna.

Jak usunąć listę odtwarzania

1

Otwórz menu aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję

Listy odtwarzania.

2

Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.

3

Stuknij pozycję

Usuń z pamięci masowej.

4

Stuknij pozycję

USUŃ, aby potwierdzić.

Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.