Sony Xperia X - Montimi

background image

Montimi

Pajisja juaj mbështet vetëm kartat SIM nano. Karta SIM nano dhe karta e kujtesës kanë

fole të veçanta në të njëjtin mbajtës. Sigurohuni që të mos i ngatërroni këto të dyja.

Për të parandaluar humbjen e të dhënave, sigurohuni që ta fikni pajisjen ose të çmontoni

kartën e kujtesës para se ta zvarrisni dhe ta hiqni mbajtësin për të hequr kartën SIM nano ose

kartën e kujtesës nga pajisja.

Për të futur SIM nano dhe e kujtesës

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Me anë të thoit, zvarritni dhe nxirrni mbajtësin e kartës SIM/të kujtesës.

2

Vendosni mirë kartën SIM në drejtimin e duhur në pozicionin (1) siç tregohet në

ilustrim.

3

Vendosni mirë kartën e kujtesës në drejtimin e duhur në pozicionin (2) siç tregohet

në ilustrim.

4

Shtyjeni lehtë mbajtësin përsëri në fole deri sa të zërë vend.

Për të hequr kartën SIM nano

1

Me ekranin të kthyer poshtë, hapni kapakun e folesë së kartës SIM nano/kartës së

kujtesës.

2

Zvarritni dhe nxirrni me anën e thoit mbajtësin e kartës së kujtesës/SIM nano.

3

Hiqni kartën SIM nano dhe më pas shtyjeni lehtë mbajtësin në fole deri sa të zërë

vend.

Për të hequr kartën e kujtesës

1

Fikni pajisjen ose çmontoni kartën e kujtesës nën

Cilësimet > Hapësira ruajtëse

dhe kujtesa > > Të përparuara > Arkivi > pranë Karta SD.

2

Me ekranin të kthyer poshtë, hapni kapakun e folesë së kartës SIM nano/kartës së

kujtesës.

3

Zvarritni dhe nxirrni me anën e thoit mbajtësin e kartës së kujtesës/SIM nano.

4

Hiqni kartën e kujtesës dhe më pas shtyjeni lehtë mbajtësin në fole deri sa të zërë

vend.