Sony Xperia X - Prenos kontakata

background image

Prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Kontakte možete da

sinhronizujete sa naloga na mreži ili da ih uvezete direktno sa drugog uređaja.

Prenos kontakata pomoću naloga na mreži

Ako kontakte sa starog uređaja ili računara sinhronizujete sa nalogom na mreži, na
primer, Google Sync™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

nalogom, možete da

prenesete kontakte na novi uređaj pomoću tog naloga.

Sinhronizovanje kontakata na novom uređaju sa nalogom za usklađivanje

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na , a zatim na

Upravljaj nalozima.

3

Izaberite nalog sa kojim želite da sinhronizujete kontakte, a zatim tapnite na >

Sinhronizuj odmah.

Morate da budete prijavljeni na odgovarajući nalog za sinhronizovanje da biste mogli da

sinhronizujete kontakte sa njim.

Drugi metodi za prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Na primer, možete da
kopirate kontakte na memorijsku karticu, da koristite Bluetooth

®

tehnologiju ili sačuvate

kontakte na SIM karticu. Više određenih informacija o prenosu kontakata sa starog

uređaja potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnike.

Uvoz kontakata sa memorijske kartice

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Uvezi/izvezi > Uvezi sa SD kartice ili iz

unutrašnjeg skladišta (.vcf datoteke).

3

Izaberite gde želite da skladištite kontakte.

4

Tapnite na

SD kartica.

5

Tapnite na datoteke koje želite da uvezete kako biste ih izabrali.

Uvoz kontakata pomoću Bluetooth

®

tehnologije

1

Proverite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i uređaj podešen tako da se može

videti.

2

Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju

nadole i dodirnite obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.

3

Dodirnite dugme

Prihvati da biste pokrenuli prenos datoteke.

4

Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se prenos dovrši, dodirnite obaveštenje.

5

Dodirnite primljenu datoteku i izaberite gde da se uskladište kontakti.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Prilikom prenosa kontakata na SIM karticu ili sa nje, može doći do dupliranja nekih kontakata

na odredištu. Informacije o tome kako to da rešite potražite u odeljku

Izbegavanje duplih stavki

u aplikaciji „Kontakti“

na stranici 82.

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na stavke

Uvezi/izvezi > Uvezi sa SIM kartice.

3

Izaberite odredište za skladištenje kontakata.

4

Izaberite kontakte za uvoz. Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite kontakt i

tapnite na njega. Da biste uvezli sve kontakte, tapnite na , a zatim na

Uvezi sve.

80

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u

hitnim slučajevima

U aplikaciji „Kontakti“ možete da dodajete i uređujete informacije za hitne slučajeve.

Možete da unesete detalje o zdravstvenom stanju, na primer o alergijama i lekovima koje

koristite, kao i informacije o rođacima i prijateljima koje je moguće kontaktirati u hitnim

slučajevima. Posle podešavanja, informacijama za hitne slučajeve može se pristupiti na

bezbednosnom ekranu za zaključavanje. To znači da će osoblje za hitne slučajeve moći

da pristupi informacijama za hitne slučajeve koje ste uneli čak i ako je ekran zaključan, na

primer PIN-om, šablonom ili lozinkom.

1 Povratak na glavni ekran aplikacije „Kontakti“

2 Prikaz više opcija