Sony Xperia X - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio u uređaju funkcioniše kao svaki FM radio. Na primer, možete pretraživati i

slušati FM radio stanice i sačuvati ih kao omiljene. Morate povezati žične slušalice sa

uređajem da biste mogli da koristite radio. Razlog za to je što slušalice funkcionišu kao

antena. Kada se jedan od ovih uređaja poveže, možete prebaciti zvuk na zvučnik ako

želite.

1

Lista omiljenih stanica

2

Dugme za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija menija

4

Podešena frekvencija

5

Čuvanje ili uklanjanje stanice kao omiljene

6

Dugme za traženje stanica

7

Opseg frekvencija – prevucite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između kanala

8

Pomerite se nagore u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu

9

Sačuvana omiljena stanica

10 Pomerite se nadole u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu

Slušanje FM radija

1

Povežite slušalice ili set slušalica sa uređajem.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavku i tapnite na nju. Pojavljuju se dostupne stanice kako listate

frekvencijski pojas.

Kada pokrenete FM radio, dostupne stanice se automatski pojavljuju. Ako stanica ima RDS

informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon što počnete da slušate stanicu.

Menjanje radio-stanica

Prevucite frekventni opseg nalevo ili nadesno.

U suprotnom, tapnite na strelice na bilo kojoj strani trake da biste prešli na sledeći

jasan radio signal.

95

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pokretanje nove pretrage radio stanica

1

Kada je radio otvoren, tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavku

Pretraživanje kanala. Radio pretražuje ceo opseg frekvencija i

označava sve dostupne stanice.

Prebacivanje zvuka radija na zvučnik uređaja

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Tapnite na

Reprod. na zvučniku.

Da biste zvuk vratili na žične slušalice, pritisnite i tapnite na

Reprod. na slušalicama.