Sony Xperia X - Ngatur talatah anjeun

background image

Ngatur talatah anjeun

Cara mupus hiji talatah

1

Ti

Layar mimiti Anjeun, ketok , tteras pilari jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Toel jeung tahan talatah nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

Hupus talatah >

Pupus.

Cara mupus paguneman

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Pupus paguneman.

3

Cirian kotak centang kanggo paguneman nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

>

Pupus.

Cara mere bentang ka hiji talatah

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ku Anjeun hoyong dibuka.

3

Toel jeung tahan talatah nu ku Anjeun hoyong dibere bentang, terus ketok

Tambahkeun bentang.

4

Jang mupus bentang hiji talatah, toel jeung tahan talatah nu dibentangan, terus

ketok

Pupus bentang.

Cara nempo talatah nu dibere bentang

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok

Talatah nu dibintangan.

3

Sadaya nu dibere tanda bentang nembongan dina daptar.

Cara neangan talatah

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

3

Tuliskeun kecap konci teangan Anjeun. Hasil neangan nembongan dina daptar.