Sony Xperia X - Talatah instan jeung paguneman video

background image

Talatah instan jeung paguneman video

Anjeun bisa ngagunakeun aplikasi talatah instan Google Hangouts™ jeung paguneman

video dina alat Anjeun jang pagunem jeung babaturan nu make eta aplikasi di komputer,

alat Android™, jeung alat sejen. Anjeun bisa ngarubah paguneman mana wae ka na

sauran video jeung sababaraha urang babaturan, tur Anjeun bisa ngirim talatah ka

babaturan sanajan maranehna offline. Anjeun oge bisa leuwih gampang nempo jeung

ngabagikeun poto .
Hangouts™ perlu akses internet sareng akun Google™. Buka http://

support.google.com/hangouts sareng klik kakait "Hangouts dina Android Anjeun"

kangge meunangkeun inpormasi anu leuwih lengkep ihwal cara make aplikasi ieu.

Fungsi sauran video ngan bisa jalan dina alat nu boga kamera hareup.

Cara make aplikasi Hangouts™

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Hangouts.

89

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.