Sony Xperia X - Tìm thiết bị bị mất

background image

Tìm thiết bị bị mất

Nếu bạn có tài khoản Google™, dịch vụ web “Bảo vệ bởi my Xperia” có thể giúp bạn
xác định vị trí và bảo vệ thiết bị của bạn nếu bạn đánh mất thiết bị. Nếu bạn đã kích
hoạt dịch vụ này trên thiết bị, bạn có thể:

Xác định vị trí thiết bị của bạn trên bản đồ.

Phát âm báo ngay cả khi thiết bị ở chế độ Không làm phiền.

Khóa thiết bị từ xa và để thiết bị hiển thị chi tiết liên lạc của bạn cho bất kỳ ai tìm thấy
thiết bị.

Xóa từ xa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của thiết bị khi đó là lựa chọn cuối cùng.

Nếu bạn đã xóa bộ nhớ trong của thiết bị bằng cách sử dụng dịch vụ web “Bảo vệ bởi my
Xperia”, bạn phải đăng nhập vào một tài khoản Google™ đã được đồng bộ trước đó trên thiết
bị này ở lần kế tiếp bạn bật thiết bị này lên.

Dịch vụ “Bảo vệ bởi my Xperia” có thể chỉ có ở một số quốc gia hoặc khu vực.

19

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách kích hoạt dịch vụ Bảo vệ bởi my Xperia

1

Đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động và đã bật các dịch vụ vị trí
trên thiết bị của mình.

2

Từ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Bảo vệ bởi my Xperia >
Kích hoạt.

4

Đánh dấu vào hộp kiểm để đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ,
sau đó nhấn Chấp nhận.

5

Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn hoặc tạo tài
khoản mới nếu bạn chưa có.

6

Để xác nhận rằng dịch vụ Bảo vệ bởi my Xperia có thể xác định vị trí thiết bị
của bạn, hãy truy cập myxperia.sonymobile.com và đăng nhập bằng tài khoản
Google™ mà bạn đang sử dụng trên thiết bị của mình.

Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, hãy lưu ý rằng dịch vụ Bảo vệ bởi my
Xperia chỉ khả dụng cho người dùng đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.

Tìm thiết bị đã mất bằng Trình quản lý thiết bị Android™

Google™ cung cấp dịch vụ vị trí và web bảo mật được gọi là Trình quản lý thiết bị
Android™. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này song song hoặc thay thế cho dịch vụ Bảo
vệ bởi my Xperia. Nếu bị mất thiết bị, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị
Android™ để:

Tìm và hiển thị nơi thiết bị của bạn đang ở.

Đổ chuông hoặc khóa thiết bị của bạn, xóa mọi thứ trên máy hoặc thêm số điện thoại
vào màn hình khóa.
Để biết thêm thông tin về Trình quản lý thiết bị Android™, hãy truy cập
www.support.google.com.

Trình quản lý thiết bị Android™ không hoạt động nếu thiết bị của bạn đã bị tắt hoặc nếu máy
không có kết nối Internet. Dịch vụ Trình quản lý thiết bị Android™ có thể không sử dụng được
ở mọi quốc gia và khu vực.

Để kích hoạt Trình quản lý thiết bị Android™

1

Nếu bạn đang chia sẻ thiết bị có nhiều người dùng, đảm bảo rằng bạn đã đăng
nhập dưới dạng chủ sở hữu.

2

Đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động và các dịch vụ định vị đã
được bật.

3

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

4

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Google > Bảo mật.

5

Nhấn vào thanh trượt bên cạnh Định vị từ xa thiết bị nàyCho phép khóa
và xóa dữ liệu từ xa
để bật cả hai chức năng.

6

Nếu được nhắc, hãy đồng ý với các điều khoản và điều kiện bằng cách nhấn
vào Kích hoạt quản trị viên thiết bị này.

7

Để xác minh rằng Trình quản lý thiết bị Android™ có thể xác định vị trí thiết bị
của bạn sau khi kích hoạt dịch vụ, hãy truy cập
www.android.com/devicemanager và đăng nhập bằng tài khoản Google™ của
bạn.

Bạn cũng có thể kích hoạt Trình quản lý thiết bị Android™ từ Màn hình khóa và bảo mật
trong Quản trị viên thiết bị.

20

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.