Sony Xperia X - Trình bảo vệ màn hình

background image

Trình bảo vệ màn hình

Thiết lập trình bảo vệ màn hình tương tác tự động hiển thị màu sắc, ảnh hoặc trình
chiếu trong khi thiết bị của bạn được gắn vào đế hoặc đang sạc và màn hình ở chế độ
chờ.

Trên thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể có cài đặt Trình bảo vệ màn hình
của riêng mình.

Cách bật hoặc tắt trình bảo vệ màn hình

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Màn hình > Trình bảo vệ màn hình.

3

Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt chức năng này.

Để chọn nội dung cho Trình bảo vệ màn hình

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Màn hình > Trình bảo vệ màn hình.

3

Nhấn vào thanh trượt để bật chức năng này.

4

Chọn nội dung bạn muốn hiển thị khi trình bảo vệ màn hình hoạt động.

Cách khởi động thủ công Trình bảo vệ màn hình

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Màn hình > Trình bảo vệ màn hình.

3

Nhấn vào thanh trượt để bật chức năng này.

4

Để kích hoạt ngay Trình bảo vệ màn hình, hãy nhấn , sau đó nhấn Bắt đầu
ngay
.