Sony Xperia X - Gửi thông tin của liên lạc

background image

Gửi thông tin của liên lạc

Cách gửi danh thiếp

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn .

2

Nhấn vào TÔI.

3

Nhấn , sau đó nhấn Chia sẻ.

4

Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách gửi một liên hệ

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào rồi nhấn vào .

2

Nhấn vào liên hệ có các chi tiết bạn muốn gửi.

3

Nhấn vào rồi nhấn vào Chia sẻ.

4

Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách gửi một vài liên hệ cùng một lúc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Chạm và giữ vào liên lạc, sau đó đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm bên
cạnh các liên lạc bạn muốn chia sẻ.

3

Nhấn vào rồi nhấn Chia sẻ.

4

Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cách gửi tất cả các liên hệ

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn rồi nhấn Nhập/xuất > Chia sẻ tất cả các liên hệ để bắt đầu xuất tất cả
các liên hệ của bạn.

3

Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.

4

Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.