Sony Xperia X - Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™‎

background image

Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

Bạn có thể xem hoặc phát nội dung media được lưu vào thiết bị của mình trên các
thiết bị khác, như TV hoặc máy tính. Các thiết bị này phải được kết nối với cùng mạng
không dây và có thể là TV hoặc loa của Sony hay các sản phẩm có DLNA Certified™
của Digital Living Network Alliance. Bạn cũng có thể xem hoặc phát nội dung từ các
thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của mình.
Sau khi thiết lập chia sẻ nội dung media giữa các thiết bị, bạn có thể, chẳng hạn, nghe
tập tin nhạc được lưu trữ trên máy tính ở nhà bằng thiết bị của bạn hoặc xem các ảnh
chụp bằng camera của thiết bị trên TV màn hình lớn.

Phát tập tin từ các thiết bị DLNA Certified™ trên thiết bị của bạn

Khi phát các tập tin từ một thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của bạn, thiết bị
khác này sẽ hoạt động như một máy chủ. Nói cách khác, thiết bị đó sẽ chia sẻ nội
dung qua một hệ thống mạng. Thiết bị máy chủ phải bật chức năng chia sẻ nội dung
và cấp quyền truy cập cho thiết bị của bạn. Thiết bị này cũng phải được kết nối vào
cùng mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

Để sử dụng thiết bị của bạn để phát bản nhạc được lưu trữ trên thiết bị khác

1

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin được kết nối với cùng mạng
Wi-Fi với thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào .

3

Nhấn vào rồi nhấn Mạng nhà riêng.

4

Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn các bản nhạc bạn
muốn phát. Sau khi được chọn, bản nhạc sẽ tự động bắt đầu phát.

118

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phát video được chia sẻ trên thiết bị

1

Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin đều được kết nối với
cùng mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn hoặc .

3

Nhấn vào rồi nhấn vào Mạng nhà riêng.

4

Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn đoạn video bạn muốn
phát.

Cách xem ảnh chụp được chia sẻ trên thiết bị

1

Bảo đảm rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin đều được kết nối vào
cùng mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

3

Nhấn , sau đó nhấn Mạng nhà riêng.

4

Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.

5

Duyệt các thư mục trên thiết bị được kết nối và chọn ảnh chụp để xem.

Phát tập tin từ thiết bị của bạn lên các thiết bị DLNA Certified™

Trước khi bạn có thể xem hoặc phát các tập tin media từ thiết bị của mình lên trên các
thiết bị DLNA Certified™ khác, bạn phải thiết lập chức năng chia sẻ tập tin trên thiết bị
của mình. Các thiết bị bạn chia sẻ nội dung với sẽ được gọi là các thiết bị khách. Ví
dụ như một TV, máy tính hoặc máy tính bảng đều có thể hoạt động như các thiết bị
khách. Thiết bị của bạn hoạt động như một máy chủ media khi cung cấp các nội dung
cho các thiết bị khách có thể sử dụng. Khi bạn thiết lập chức năng chia sẻ trên thiết bị
của mình, bạn cũng phải cấp quyền truy cập cho các thiết bị khách. Sau khi làm như
vậy, các thiết bị đó sẽ hiển thị dưới dạng thiết bị đã đăng ký. Các thiết bị đang chờ cấp
quyền cho phép sẽ được liệt kê dưới dạng các thiết bị chờ.

Cách thiết lập tính năng chia sẻ tập tin với các thiết bị DLNA Certified™ khác

1

Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết
bị
> Máy chủ media.

3

Nhấn vào thanh trượt bên cạnh Chia sẻ phương tiện.

4

Sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khách DLNA™ khác trên cùng một mạng
Wi-Fi để kết nối với thiết bị của bạn.

5

Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị. Mở thông báo và
đặt các quyền truy cập cho từng thiết bị khách đang cố gắng kết nối với thiết bị
của bạn.

Các bước để truy cập nội dung media trên thiết bị của bạn bằng máy khách DLNA™ sẽ khác
nhau tùy theo thiết bị khách. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị khách để biết thêm thông
tin. Nếu máy khách trên mạng không thể truy cập thiết bị của bạn, hãy kiểm tra xem mạng Wi-
Fi của bạn có đang hoạt động hay không.

Bạn cũng có thể truy cập menu Máy chủ media từ một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như
Nhạc hoặc Album, bằng cách kéo cạnh trái màn hình chủ của ứng dụng sang phải, sau đó
nhấn Cài đặt > Máy chủ media.

Cách ngừng chia sẻ tập tin với các thiết bị khác trong mạng chủ

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.

3

Nhấn vào thanh trượt Chia sẻ phương tiện.

Cách đặt cho phép truy cập đối với thiết bị chờ xử lý

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.

3

Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đang chờ xử lý.

4

Chọn mức cho phép truy cập.

119

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay đổi tên thiết bị đã đăng ký

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.

3

Chọn thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký sau đó chọn Thay đổi tên.

4

Nhập tên mới cho thiết bị, sau đó nhấn OK.

Cách thay đổi mức truy cập của một thiết bị đã đăng ký

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.

3

Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký.

4

Nhấn vào Thay đổi cấp độ truy cập và chọn một tùy chọn.

Cách nhận trợ giúp chia sẻ nội dung với thiết bị DLNA Certified™ khác

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.

3

Nhấn rồi nhấnTrợ giúp.

Hiển thị các tập tin trên một thiết bị khác bằng cách sử dụng Cast

Khi sử dụng công nghệ DLNA™, bạn có thể đẩy các nội dung đa phương tiện từ thiết
bị của mình sang một thiết bị khác được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi. Thiết bị nhận
này phải có chức năng hoạt động như là một thiết bị Dựng hình media kỹ thuật số
(Digital Media Renderer - DMR) và có thể phát các nội dung nhận được từ thiết bị của
bạn. TV hỗ trợ công nghệ DLNA™ hoặc PC chạy Windows® 7 trở lên là các ví dụ về
thiết bị DMR.

Các bước để phát nội dung đa phương tiện được chia sẻ có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết
bị khách. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị DMR đó để biết thêm thông tin.

Không thể phát các nội dung được bảo vệ bằng Quản lý quyền hạn kỹ thuật số (DRM) trên một
thiết bị Dựng hình media kỹ thuật số (Digital Media Renderer - DMR) bằng công nghệ DLNA™.

Cách hiển thị ảnh hoặc video trên một thiết bị khách bằng cách sử dụng Cast

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR hoặc DLNA™ và
thiết bị này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn Album.

4

Duyệt và mở ảnh hoặc video bạn muốn xem.

5

Nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn vào và chọn
thiết bị mà bạn muốn chia sẻ nội dung.

6

Để ngừng chia sẻ ảnh hoặc video với thiết bị khách, hãy nhấn vào rồi chọn
Dừng truyền.

Bạn cũng có thể xem các thiết bị Google Cast được hiển thị trong danh sách khi nhấn vào

.

Cách phát bản nhạc trên thiết bị khách bằng Cast

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR hoặc DLNA™ và
thiết bị này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào .

3

Chọn một loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn vào
bản nhạc đó.

4

Nhấn vào và chọn thiết bị khách để chia sẻ nội dung của bạn. Bản nhạc sẽ
bắt đầu phát trên thiết bị mà bạn chọn.

5

Để ngắt kết nối khỏi thiết bị khách, nhấn vào sau đó chọn Dừng truyền.

Bạn cũng có thể xem các thiết bị Google Cast được hiển thị trong danh sách khi nhấn vào

.