Sony Xperia X - Chia sẻ nhạc

background image

Chia sẻ nhạc

Cách chia sẻ bài hát

1

Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn chia sẻ.

2

Chạm và giữ tiêu đề bài hát, sau đó nhấn Chia sẻ.

3

Chọn ứng dụng từ danh sách, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cũng có thể chia sẻ các album và danh sách nhạc theo cách tương tự.